به ناویی خوایی مه زن

هه ر خودایه که فه ردو بی هاوتا            پاکو بی چوون و گه وره و دانا
هه مو موحتاجی ده رک وده زگای وین     شیخ وده رویش وپادشاو گه دا
روژی ته نگانه عه بدی بی چاره            هیچ په ناهی نییه به غه یری خودا
/ 0 نظر / 29 بازدید